Værdigrundlag for Ødis-Bramdrup Hundeklub marts 2011

Bestyrelse:

Bestyrelsesarbejdet i klubben skal være åbent og gennemskueligt for alle medlemmer og skal 

bære præg af, at der altid forsøges at skabe fuld enighed i beslutningerne. I person følsomme 

sager har bestyrelsen dog tavshedspligt. Er der ikke enighed i bestyrelsen, skal der søges 

kompromis – det er bedre at tage beslutninger, som alle kan leve med, i stedet for beslutninger, 

som nogen ikke kan/vil arbejde for. Hver bestyrelses- og eller udvalgsmedlem skal vide/føle, at 

dennes mening er vigtig og ingen beslutning bør tages med ”3 stemmer for og 2 stemmer imod”. 

Trænere:

ØBcHs trænere skal være veluddannet og engageret. For at opnå og fastholde disse mål, skal 

bestyrelsen/træningsudvalget tilbyde kurser og efteruddannelse – internt eller eksternt. I 

budgetlægning skal udgifterne dertil prioriteres højt, med et passende beløb – afhængig af antal 

trænere og klubbens økonomi. 

ØBcHs trænere tilstræber at fordele trænings tiden således, at alle kursister får lige stort udbytte 

af træningen. Positiv og venlig opførsel uden råb og skænderi er en selvfølgelighed. Trænerne er 

altid en repræsentant for klubben, på klubarealet; ved stævner og på kurser mm.

Medlemmer:

Som vores vedtægter siger, kan alle, som går ind for og  vil arbejde for vores formålsparagraf, 

optages som medlem i ØBcH. Bestyrelsen forventer, at alle aktiv vil arbejde for et positivt klubmiljø. 

Det skal gøres bl.a. ved at samle op efter hunden, over alt , respekterer hinandens forskelligheder, 

respektere til enhver tid Krolfklubbens regler og bestemmelser for at bruge arealet og klubhuset, 

og rette sig efter trænernes og bestyrelsens anvisninger. Endvidere forventer bestyrelsen, at alle 

ØBcHs medlemmer vil hjælpe i mere eller mindre grad ved fælles aktiviteter, så som afholdelser af 

stævner,, da disse er en vigtig indtægtskilde til klubben.