Generalforsamling 2019 
 
 
 
 
      4. februar 2019 
 
 
 
Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling.  1. Valg af dirigent og referent  Bestyrelsen foreslog Anne Marie som dirigent - valgt. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt Bestyrelsen foreslog Winnie som referent - valgt 
 
2. Bestyrelsens beretning med efterfølgende debat og godkendelse af denne  
 
Formanden tog fat på beretningen: 
 
Bestyrelsens beretning består som sædvanlig primært af beretninger fra de 4 udvalg. Det er dejligt, at vi har de meget velfungerende udvalg til at lette bestyrelsens arbejde. 
 
Medieudvalget Medieudvalget består af Anne Marie og Klaus.  Facebook-gruppen fungerer godt, hvor mange bidrager med indslag.  Medlemmer som ikke ønsker at have en Facebook-profil kunne måske med fordel oprette en profil for hunden, så de kan følge med i gruppen. Udvalgets arbejde består også i at sørge hjemmesidens drift. 
Ellers var der god opbakning til køb af klubvestene. 
I 2019 vil vi sætte en annonce i lokalsprøjten, så håber vi at kunne trække lidt flere lokale til klubben. 
Hilsen medieudvalget  
 
Træningsudvalget Udvalget består af Lis, Vibeke og Pia. Lis repræsenterer lydighed, Vibeke agility og Pia rally. Vi har holdt 2 møder i 2018. Første gang den 28. februar 2018 og anden gang den 19. september 2018. 
I klubben tilbyder vi undervisning i rally - begynder og øvet/for sjov rally. Til lydighed har vi hvalpe-, unghunde- og familielydighed, og i agility har vi præ, begynder og konkurrence hold. Om vinteren har vi derudover også et nørdehold i agility. 
I træningsudvalget gennemgår vi holdene, hvor mange der er, og hvad de forskellige hold arbejder med. 
På udvalgsmøderne forbereder vi os til trænermøderne. Vi gennemgår de områder, som skal med på trænermødet og kommer med forslag til f.eks. træningstider, kurser, ønsker om redskaber osv. Vi laver en dagsorden inden og indkalder til trænermøde. 
Vi gennemgår trænerstatus, hvor mange vi er, har vi brug for flere, og er der kandidater i klubben til en træneruddannelse. 
Vi sikrer også, at alle hold har de materialer, de ønsker og oplyser trænere om kurser.  Vi planlægger trænerpleje og klubaftener for medlemmer og trænere. 
I 2018 har vi haft fokus på forventninger til hunden, inden den er klar til at komme videre til næste hold, vi har opsat nogle spilleregler om, hvad vi forventer en hund skal kunne, inden den for eksempel starter til agility. 
I år er der i klubben startet nosework kursus op. Vi har haft en klubaften, hvor Sabrina Svane har undervist i Hundens sprog. 
I 2019 håber vi på at kunne sende Winnie af sted på noseworkkursus, samt at udbyde et kursus eller flere i nosework. 
Pia Karlsen 
 
Klubudvalget                                                                                                                                         Klubudvalgets opgaver gennem året er selvfølgelig at sørge for forplejning og rengøring til vores stævner og klubbens forskellige aktiviteter. Vi har dog også lidt af de sjovere opgaver f.eks. så har vi været med til at planlægge klubdagen i slutningen af september måned. Hvor vi først på dagen fik afholdt vores konkurrencer, så vi om aftenen ude i Bowl`n Fun kunne hylde vores klubmestre. Dejligt at det endte med den rigtig gode tilslutning. Klubudvalget har også stået for afholdelsen af vores subbotnik og juleskovturen hos Winnie, samt trænerne er blevet opdateret på deres 1.hjælp.  
Nyt for i år: En foredragsaften med Sabrina hvor vi blev klogere på hundens sprog og adfærd... eller mindet om det ;) Nytårskur her i januar var også et tiltag, hvor vi havde nogle hyggelige timer med små konkurrencer for de firbenede og lidt godt at spise til de tobenede. 
I år har klubudvalget bestået af Poul Erik, Jette og Winnie. 
Planer for det kommende år: Afholdelse af vores faste arrangementer og forhåbentlig en klubaften med nye spændende emner fra de forskellige kursister. Melde alle datoerne ud først på året, så folk bedre kan planlægge efter det (Subbotnik 31/3-19, Klubkonkurrence og -fest 28/9-19). Modtagelse af medlemmernes ønsker for aktiviteter 
1000 tak til alle dem som bakker op om de forskellige arrangementer - både med en hjælpende hånd og jeres tilmeldinger.  
Stævneudvalget                                                                                                                              Stævneudvalget valgte kun at afholde ét stævne i 2018, da vi jo var medarrangør af Jutlandia Cup. Dette ene landsdækkende stævne blev afholdt i weekenden d. 26. og 27. maj. Der var som altid fin tilslutning til stævnet, som blev afviklet i god ro og orden. Der var en god stemning blandt deltagerne, og vi havde mange frivillige hjælpere fra klubben, som jo stadig er "et must", hvis man skal gennemføre sådan et stævne. Endnu engang tak til alle, som gav en hånd med disse to dage. Mht. planlægning af disse stævner er der selvfølgelig mange ting, som skal forberedes, så vi vil lige gentage ordene fra vores beretning sidste år: Det, der fylder for os, er bl.a. præmier! Hvor mange, hvor dyre, hvem skal købe dem, hvor skal vi købe dem osv. Hvis der igen sidder én eller anden "præmieildsjæl" i klubben, som bare kan det der med at samle præmier (billige eller gratis!), så vil vi gerne høre nærmere! I 2018 var det igen vores tur til at arrangere Jutlandia Cup sammen med Ribe Hundevenner. Det er hvert 3. år, at der er Jutlandia Cup – stævnet går på skift mellem os, Dania Cup og Fionia Cup. Det er det største stævne overhovedet, som bliver afholdt i Danmark. I 2018 blev det afholdt i nærheden af Esbjerg. Da der var mange deltagere, hjælpere og hunde fra 13 forskellige lande, krævede det en del forberedelse, men stævnet gav også et pænt overskud til klubben – og det vil kassereren komme nærmere ind på lidt senere. 
I 2019 vil vi afholde et landsdækkende endagsstævne søndag den 23/6. 
Kærlig hilsen Klaus, Ingo og Anette 
 
Formanden tilføjede: 
Vi har en hyggelig lille klub. I 2018 var vi 36 medlemmer plus det løse. Vi er glade for at være en lille klub. Det er ret fantastisk, at vi på trods af få medlemmer kan udbyde så varieret træning - lydighed, rally, agility og nosework. Tak til alle trænerne som hver uge arbejder hårdt på at give kvalificeret træning til vores hundeførere.  
Vi havde også 3 til DM i 2018. Det er blevet en tradition, at vi er rigtig mange, som tager afsted og hepper på deltagerne, det er super hyggeligt og festligt. Desværre fik vi ingen på sejrspodesten i år, men det er vel også rimeligt nok, at vi ikke er med på podiet hvert år.  
På trænersiden er Joy lige blevet færdig med sin træneruddannelse. Hun er nu uddannet træner både i familielydighed og agility. Tillykke til hende. I bestyrelsen havde vi desværre mandefald i sommer, da Thomas valgte at flytte til Bornholm. Heldigvis ville vores 1. suppleant Linda gerne træde til. Tak til Linda. Endnu en gang tak til udvalgene for det arbejde, som I udfører. Til sidst en stor tak til resten af bestyrelsen, selvfølgelig for det store arbejde, som I lægger i klubben. Men også tak for det gode samarbejde, at vi kan diskutere og stadig finde frem til en løsning og ikke mindst gå hjem som lige gode venner. TAK.  
 
 
Kommentarer til beretningen: 
Obs på at vi får lagt referatet ud på hjemmesiden eller sendt det til medlemmerne pr. mail. Klubmesterskabet/-festen ligger fast den sidste lørdag i september. 
Beretningen er godkendt. 
 
 
3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år til godkendelse  Spørgsmål til regnskabet: Hvorfor er Jutlandia Cup pengene båndlagt? Det er fordi de er momsfritaget. De må kun bruges til redskaber som kommer alle tilgode i klubben. Hvad er klubbens holdning til kursister? Vi vil hellere hjælpe folk godt i gang med at træne deres hunde, end de ikke får trænet hunden. Formålet er selvfølgelig, at de melder sig ind.  Kursistordningen: De melder sig til et hold for tre måneder. De betaler forud, hvilket er 30kr pr træning. Bestyrelsen tage det op, hvor mange gange de kan gøre det? De får ikke medlemsfordele. Er der nye trænere undervejs? Nej kun et kursus ift. nosework. Endagsstævnet i år: Vi skal tænke over det i fremtiden, for arbejdet er stort ift. det kun er en dags stævne. Landsdækkende stævner giver som regel også mere end kredsstævner. Godt det er et endagsstævne, når vi ikke er flere medlemmer.  Regnskab og budget godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag  Ingen forslag 
 
5. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr for 2020  Kontingentet forbliver 1222kr. Vi forslår en stigning for andet hold eller hund nummer 2 på 100 kr., altså 400 kr. for et år. Godkendt 
 
6. Valg af formand:  På valg er Vibeke Fielsø - modtager genvalg  Vibeke genvalgt 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  På valg er Winnie Kjeldsen - modtager genvalg  Winnie genvalgt På valg er Ingo Borchert – modtager genvalg  Ingo genvalgt På valg for et år er Linda Puggaard (suppleant) - modtager ikke genvalg.  Kandidat Anette Slotsgaard  Anette valgt 
 
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen  1. Pia   2. Anette Kruse 
 
9. Valg af revisor  Anne Marie er valgt 

 10. Valg af revisorsuppleant  Klaus er valgt 
 
11. Eventuelt  Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder gøres offentlige. Evt. lave et login for alle medlemmer eller sende et beslutningsreferat ud pr. mail ud efter møderne. Tager det op på kommende bestyrelsesmøde.  Kan vi gøre hjemmesiden bedre ift. nyheder. Medieudvalget vil arbejde videre med det. Generalforsamlingsreferatet ligge på hjemmesiden. Forretningsordenen er ikke synlig på hjemmesiden efter den blev revideret.  
 
Næste år skal vi , at valg af fanebærer skal på som pkt.10. Anne Marie fortsætter. 
 
 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.