FORRETNINGSORDEN

Medlemmer

Nye medlemmer

Mulige nye medlemmer skal meldes ind, før de kan komme til træning. Regningen sendes ud efter to træningsgange og skal betales efter 7 dage.

Kontingentfrie medlemmer

Klubfest, stævner og andre arrangementer er gratis for bestyrelsesmedlemmer, trænere og udvalgsmedlemmer (undtagen ugekurset). Klubfest er gratis for fællerne til trænere og bestyrelsesmedlemmer.

Trænere og aspiranter betaler ikke grundkontingent eller træningsgebyr.

Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke grundkontingent, og er fri for træningsgebyr for det første hold de går på.

Passive medlemmer (folk som er medlem, men ikke træner i klubben)
Vi sender standardmail til medlemmer, der kun betaler grundkontingent, hvori der står, at de ikke får økonomisk tilskud, og at de ikke kan forvente, at vi godkender dem til stævner.                       

Gæstetrænende

Betaler 30 kr. pr. gang forud fra start til slut.

De skal skrive under på, at de har en udvidet hundeansvarsforsikring, og at hunden er vaccineret.
Trænende ikke medlemmer, fra anden DCH klub, betaler 800,00 kr. og har begrænsede medlemsrettigheder; kan deltage i alle arrangementer, er ikke tilskuds berettiget, ikke stemmeret ved generalforsamlingen og ikke valg berettiget til bestyrelsen.      

Tilskud til DM

Aktive medlemmer: Deltagergebyr og kørepenge (2 kr. pr. km – op til 500 kr. i kørepenge) betales af klubben. Klubtøj e.l. hvis økonomien tillader det.

Passive medlemmer: Intet tilskud (de kan heller ikke vinde vandrepokalen)

 

Opførsel på og omkring træningspladsen og hallen

Hunde skal altid føres i snor foran klubhuset, på P-pladsen og ”legepladsen”. Dette gælder alle tidspunkter, hvor der enten spilles krolf eller i forbindelse med officielle hunde-træningstidspunkter.

Når der er hundetræning, gælder desuden, at hundene skal være i snor ved træningsarealet til banebygning og banegennemgang.

Ved opvarmning på boldbanen kan træneren give tilladelse til, at hundene må være løse – f.eks. ved siden af træningsarealerne og på lufteture på ”kærlighedsstien”.

Hundeføreren skal til enhver tid kunne kalde sin hund til sig, hvis det viser sig, at nogen bliver generet af denne ”løse hund”.

Det er træneren, som i givet tilfælde må indskærpe over for hundeføreren, at ovennævnte regler overholdes.

 

 

 

Ansatte

Børneattest

Skal indhentes på alle trænere,  aspiranter og bestyrelsesmedlemmer. Attesten skal  fornys årligt.

Uddannelse

Trænere, bestyrelsesmedlemmer og aspiranter kan søge relevant efteruddannelse betalt af klubben til godkendelse i bestyrelsen. Når man gerne vil på et kursus, skal man sende kassereren en mail, hvorefter kassereren tager ansøgningen med til bestyrelsen. Når kassereren melder tilbage til ansøgeren, vedhæftes tilskudsblanketten.

Aspiranter har samme vilkår som trænerne. 

Kørselsgodtgørelse

Kørsel til træning (trænere, aspiranter) (dage, hvor man ikke selv træner) afregnes med 1 kr. pr. km. Afregnes 2 gange årligt – efter indesæson og efter udesæson.

Kørsel for klubben: 2 kr. pr. km. (som repræsentant for klubben, afhentning og aflevering af materialer)

Fortæring ved bestyrelsesmøder

Klubben betaler for fortæring ved afholdelse af bestyrelsesmøder, med et beløb op til 300 kr. eller de faktiske udgifter.

Godkendelse af nye trænere og udvalgsmedlemmer

Mulige nye trænere og udvalgsmedlemmer skal godkendes af bestyrelsen inden man spørger vedkommende.                              

Klubtøj

Det tilstræbes at alle trænere og bestyrelsesmedlemmer får en klubjakke med logo så hurtigt som muligt.

Gavepolitik          

Trænere der stopper                                            ca. 200 kr.

Trænere der holder ud                                         klubjakke, anerkendelse, grillaften e.l. årligt (Træningsudvalget)

Bestyrelsesmedlemmer der stopper               ca. 200 kr.

Færdig med træneruddannelse                        ca. 300 kr.  

Aktive medlemmer der bliver danmarksmestre i DcH          ca. 200 kr.

          

 

 

 

 

Udvalg

Beskrivelse

Træningsudvalg

Opgaver:

 • Fordele hunde/hundeførere på hold
 • Fordele trænere/assistenter på hold – efter ønsker
 • Definere overordnede træningsrammer og ordensregler – til godkendelse i bestyrelsen
 • Anskaffe materialer til træning
 • Indkalde til og afholde trænermøder – min. 2 årligt
 • Vurdere behovet for træningsarealer
 • Græsareal
 • Sporareal
 • Hal – der bør kun være en kontaktperson til ejerne
 • Sikre (videre-)uddannelse af trænere og træneraspiranter
 • Pleje trænergruppen
 • Om nødvendigt: Indstille hunde/hundeførere til konkurrence – eller udelukkelse fra konkurrence/stævnedeltagelse – til bestyrelsen
 • Kontakt til IPO

 

Klubudvalg (mennesker u/hund + relationer)

Opgaver:

 • Klubaftener
 • Klubfest
 • Familiearrangementer/gåture
 • Drikkevarer til salg
 • Børnedyrskue
 • Fysiske rammer

–Klubhus

–Hal

–Arealer (græsslåning, hegn, parkering m.v.)

–toilet

 • Kontakt til landsbylaug
 • Kontakt til krolfklubben
 • Kontakt til Ødis Sogneforening
 • Hjælper-/support-/tilkaldeliste

 

Medieudvalg

Opgaver:

 • Website
 • Opslag
 • Annoncer

 

 • Pressemeddelelser – skal godkendes af bestyrelsen inden offentliggørelse
 • Merchandise som f.eks.

–t-shirts

–gaver

–præmier

–profiltøj til arrangementer              

 • Visitkort
 • Plakater/klistermærker
 • Skiltning
 • Fag/fane
 • Fotos
 • Video

 

Stævneudvalg (arrangementer med hunde)

Opgaver:                                                               

 • Konkurrencer
 • DGI-stævner
 • DcH-arrangementer
 • Klubmesterskab
 • Ugekurset - Stævneudvalget fremlægger budget og oplæg til indbydelse til godkendelse i bestyrelsen, inden indbydelsen sendes ud. Den praktiske udførelse varetages af stævneudvalget i samarbejde med klubudvalget.

 

 

I hver opgave ligger alle forberedelser, gennemførelse og efterbearbejdning. Udvalgene kan oprette underudvalg og inddrage andre i opgaveløsninger.

 Økonomi

Hvert udvalg får et rådighedsbeløb på 3000 kr. til drift årligt.

 

 

                                                                                                                            

 

Revideret den primo 2017